top of page

SHOWCASE & EXHIBITION

24.11.2023 - 29.11.2023

Mỗi ngày: 08:00 - 18:00

SEE+ Design Fair 2023 là nơi trưng bày ở một góc độ sâu hơn những thiết kế làm nên tên tuổi của các cá nhân/đơn vị trong ngành, những giải pháp tiên tiến từ các đơn vị vật liệu, khẳng định bước tiến và tiềm năng phát triển, sáng tạo không ngừng của các thế hệ.

Showcase_auto_x2.jpg

LOOK BACK SHOWCASE & EXHIBITION

ĐỐI TÁC TRƯNG BÀY

ĐỐI TÁC CHIA SẺ

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHU VỰC THAM QUAN

1Program Board (1).ai.png
1Program Board (1).ai.png
bottom of page